Zum Inhalt springen

Supporter ginn

Wann Dir d’Harmonie Municipale Rumelange a.s.b.l. ënnerstëtze wëllt, da kënnt Dir Supporter ginn.
An deem Fall biede mir Iech de Montant vun 10 € ob folgende Bankkont z’iwwerweisen:

BGL: LU93 0030 0822 7957 0000 (Harmonie Municipale Rumelange a.s.b.l.)
Vermierk „Supporterkaart“

Si vous voulez soutenir notre association, vous pouvez devenir supporteur.
Dans ce cas nous vous prions de verser le montant de 10 € au compte bancaire :

BGL: LU93 0030 0822 7957 0000
avec la mention « Carte supporteur 2021 »