Zum Inhalt springen

Orchestre nxtHmr

Den Orchester nxtHMR ass de Jugendorchester vun der Harmonie Municipale Rëmeleng. Dirigent ass den Thiltgen Dany.

Mir prouwen all Méindes owes vun 18.30 bis 19.30 Auer an eisem Proufsall (1, rue du Parc zu Rëmeleng).

L’orchestre nxtHMR est l’orchestre des jeunes de l’Harmonie Municipale de Rumelange. Monsieur Thiltgen Dany dirige cet ensemble.

Nos répétitions ont lieu chaque lundi de 18.30 à 19.30 heures dans notre salle de musique (1, rue du Parc à Rumelange).